Штаб защиты русских школ, официальный сайт
Адрес:
Штаб защиты русских школ
Рига, ул.Дзирнаву, 102а (Латвийский комитет по правам человека)

Тел.: для срочных случаев
+371 26466510
Эл.почта: f.progress.lv@gmail.com
vbuzaevs@rambler.ruCообщений на форуме: 0
Рассылки Subscribe.Ru
Латвийский Штаб защиты русских школ

Рассылка 'Латвийский Штаб защиты русских школ'Top.LV

WebList.Ru


На главную »» Документы
          Прямая линия
 
2008-04-29
 
Первая Республика – о школах нацменьшинств
 
Приближается 90-летие Латвийской Республики. В связи с этим редакция сайта предлагает вашему вниманию Закон об устройстве школ национальных меньшинств в Латвии (1919 г.) и выдержки из других нормативных актов 1918–1919 гг. в современном правописании. Как может убедиться читатель, тогда правительство в первый же месяц своей работы обратило внимание на школы национальных меньшинств, и это внимание не было связано со стремлением их искоренить.

Немного статистики для понимания исторического контекста для русских школ: русскоязычные были крупнейшим языковым меньшинством в довоенной ЛР. Согласно данным переписи 1925 г., русский язык языком семьи назвали 254 тысячи человек (14,2% ответивших на данный вопрос), согласно переписи 1930 г. – 252 тысячи (13,3% населения).

Likums par mazākuma tautību skolu iekārtu Latvijā

1. Mazākuma tautību skolu iekārta Latvijā ir savā organizācijā autonoma sekojošo noteikumu robežās.
2. No valsts un komunālu iestāžu visādu tipu vidus skolu vajadzībām atvēlētiem līdzekļiem piekrīt mazākuma tautības skolām viņas iedzīvotāju skaitam piemērīga daļa. Mazākuma tautību obligatoriskas skolas uzturama pēc likuma „Par Latvijas izglītības iestādēm” 41. p.
3. Juridiskām, kā arī fiziskām personām, ir tiesība, saskaņā ar vispārējiem noteikumiem par privātskolām, dibināt un uzturēt skolas ar attiecīgas tautības mācības valodu.
4. Programmas prasības mazākuma tautību skolās nedrīkst būt mazākas par šīm prasībām attiecīgās latviešu skolās.
Piezīme. Obligatorisko prasību apmērus mazākuma tautību skolām latviešu valodā noteic Izglītības ministrija.
5. Mazākuma tautību skolu pārraudzība piekrīt Izglītības ministrijai uz vispārēju noteikumu pamata.
6. Mazākuma tautību skolu pārvaldes apvienotas sevišķā izglītības ministrijas mazākuma tautību departamentā. Katras atsevišķas tautības skolu pārvalde koncentrējas īpašā departamenta nodaļā, kuras priekšnieki padoti tieši ministram.
7. Mazākuma tautības skolu nodaļas priekšnieks reprezentē savu tautību visos kultūras jautājumos, ar tiesību stāties sakaros ar visiem izglītības ministrijas departamentiem, kā arī piedalīties ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja balsi visos jautājumos, kuri aizskar viņa reprezentējamās tautības kulturālo dzīvi.
8. 6. pantā paredzētos nodaļu priekšniekus attiecīga mazākuma tautība liek priekšā caur ministru Ministru kabinetam dēļ apstiprināšanai. 6. pantā paredzētos skolu nodaļu priekšniekus pagaidām stāda priekšā apstiprināšanai Tautas Padomes minoritāšu partiju pārstāvji, kamēr radīsies likumīga pārstāvniecība no nacionālām minoritātēm.
9. Mazākuma tautību skolu departamenta ierēdņi apstiprināmi vispār pieņemtā kārtībā, no mazākuma tautību uzstādītiem kandidātiem.
10. Pie ikkatras mazākuma tautības skolu nodaļas darbojas attiecīga skolu nodaļas padome, kura sastāv no nodaļas priekšnieka, apakšnodaļu vadītājiem, 3 delegātiem no attiecīgās minoritātes un 3 šīs minoritātes skolotāju savienības locekļiem.
11. Skolu nodaļas padomi sasauc nodaļas priekšnieks pēc vajadzības, ne mazāk kā 4 reizes gadā un bez tam katrā laikā uz 4 viņu locekļu pieprasījumu.
12. Skolu nodaļas priekšnieks iesniedz padomei priekšlikumus par skolu atvēršanu un slēgšanu, skolas pārveidošanu, ierēdņu un skolotāju atlaišanu un citiem jautājumiem.
13. Skolu nodaļas padome var arī no savas puses nākt ar priekšlikumiem un prasīt viņu apspriešanu.
14. Pedagoģiska un zinātniska izglītība skolotājiem, kas māca mazākuma tautību skolās, nevar būt zemāka par to izglītību, kādu Latvijas valsts prasa no skolotājiem attiecīgās latviešu skolās.
15. Mazākuma tautību skolu iekārta, ciktāl viņa šinī likumā nav noteikta, padota vispārējiem likumiem „Par Latvijas izglītības iestādēm”.
Pieņemts: 08.12.1919.
Publicēts: Likumu un valdības rīkojumu krājums Nr. 13, 31.12.1919.


Likums par Latvijas izglītības iestādēm (izvilkums)

41. Valsts un komunālas iestādes uztur ikkatrai tautībai tik daudz obligatorisku skolu, cik vajadzīgas viņu bērnu izglītošanai, skatoties pēc šā likuma noteikumiem.
Piezīme: Mazākuma tautībām, Latvijas pilsoņiem, ir tiesības prasīt sevišķas klases atvēršanu, ja tanī caurmērā salasās vismaz trīsdesmit skolēnu, kuri mācās viena skolotāja vadībā. Bērni, kuriem aiz viņu mazā skaita nav ierīkota ne skola, ne klase viņu ģimenes valodā, var mācīties vai nu privātā kārtā, vai izņēmuma veidā skolās ar citu mācības valodu.
Pieņemts: 08.12.1919.
Publicēts: Likumu un valdības rīkojumu krājums Nr. 13, 31.12.1919.; Valdības Vēstnesis 17.12.1919


Mācības valoda Latvijas skolās un skolotāju ievēlēšana (izvilkums)

1) Visās Latvijas skolās mācības jāsniedz skolnieku un skolnieču ģimenes valodā. Skolas tāpēc jāšķiro pēc tautībām
(..)
3) Skolās, kurās bez latviešiem mācās arī nacionālu minoritāšu bērni, pēdējiem pagaidām ierīkojamas paralēlklases.
Piezīme: pie gadījumiem, kuros pirmais, otrais un trešais rīkojums nebūtu izpildīts mācībām sākoties nākošajā janvāra mēnesī, jāziņo skolu ministrijai, aprādot kavēkļus un cēloņus.
Pieņemts: 10.12.1918.
Publicēts: Pagaidu Valdības Vēstnesis Nr. 1, 14(01).12.1918.
Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu krājums Nr. 2 25.07.1919.


Rīkojums par latviešu valodas un vēstures mācīšanu (izvilkums)

1. Ar tekošā mācības gada pēdējo ceturksni, sākot visās Latvijas pirmmācības un vidus skolās kā obligatoriski mācību priekšmeti ievedami latviešu valoda (valodas mācība, literatūras vēsture un rakstniecības teorija) un Latvijas vēsture (..)
2. Pirmmācības un vidusskolās, kurās mācības netiek pasniegtas valsts valodā, latviešu valoda ievedama no otrā mācības gada sākot, pie kam vidusskolās līdz 4. klasei (pēc krievu ģimnāzijas kursa) un pirmmācības skolās tā pasniedzama 5 stundas, vidusskolu 5. un. 6. klasēs 4 stundas un pārējās vidusskolu augstākās klasēs 3 stundas nedēļā katrā klasē.(..)
Pieņemts: 11.03.1919.
Publicēts: „Latvijas sargs” Nr. 47. 16.03.1919.
Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un rīkojumu krājums Nr. 5, 09.08.1919.
 
Откликов: 0 Обсудить на форумеОбсудить на форуме


Parse error: syntax error, unexpected ';' in /usr/local/apache/htdocs/shtab/golosovanie/identif/questions.ebs on line 4